Zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Niepokonani 2012.

Zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Niepokonani 2012.

Zarząd Stowarzyszenia Niepokonani 2012 działając zgodnie z § 19 punkt 1 Statutu, uprzejmie informuje iż w dniu 30.06.2017 o godz. 11.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Niepokonani 2012.

Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w ośrodku Centrum Żoliborz, Plac Inwalidów 10. Ze względu na konieczność wynajęcia sali odpowiedniej dla ilości zgłoszonych osób, prosimy o potwierdzenie przybycia na adres sekretariatu do dnia 10.06.2017.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie WZC.
 2. Wybór przewodniczącego.
 3. Wybór sekretarza.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie sprawozdania zarządu.
 6. Pytania/dyskusja do sprawozdania zarządu.
 7. Głosowanie/uchwała dot. przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania zarządu za rok 2016.
 8. Głosowanie/uchwała dot. przyjęcia sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2016.
 9. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.
 10. Głosowanie/uchwała dot. przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej.
 11. Głosowanie/uchwała dot. pokrycia straty za rok 2016.
 12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom zarządu Stowarzyszenia Niepokonani 2012 za rok 2016:- Jerzy Książek, prezes zarządu (tajne)-  Maria Bzura, członek zarządu (tajne).

  –  Adam Gizicki, członek zarządu (tajne).

  –  Michał Otręba, członek zarządu (tajne).

  –  Leszek Szymkowicz, zarządu (tajne).

 13. Wnioski zarządu dotyczące działalności Stowarzyszenia Niepokonani 2012.
 14.  Sprawy różne.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.